تورهای خارجی ترکیه

تور ویژه خارجی -

تور لبنان ویژه نوروز98

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 1017 نام تور تور لبنان ویژه نوروز98 تعداد شب 7 مقصد نهایی بیروت ایرلاین ایران ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/03/18 شمسی : 1397/12/27
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
legend(بیروت)هتل legend (BB)
3,750,000
3,750,000
3,750,000
4,500,000
3,750,000
ارزی
425دلار
250دلار
250 دلار
ندارد
180دلار
Parisian(بیروت)هتل Parisian (BB)
3,750,000
3,750,000
3,750,000
4,500,000
3,750,000
ارزی
610دلار
360دلار
360دلار
ندارد
310دلار
Gems beirut(بیروت)هتل Gems beirut (BB)
3,750,000
3,750,000
3,750,000
4,500,000
3,750,000
ارزی
620دلار
370دلار
370دلار
ندارد
320دلار
Elite duroy(بیروت)هتل Elite duroy   (TOP)(BB)
3,750,000
3,750,000
3,750,000
4,500,000
3,750,000
ارزی
670دلار
430دلار
430دلار
ندارد
380دلار
Arjaan rotana(بیروت)هتل Arjaan rotana   (TOP)(BB)
3,750,000
3,750,000
3,750,000
4,500,000
3,750,000
ارزی
840دلار
500دلار
500دلار
ندارد
440دلار
Ramada plaza(بیروت)هتل Ramada plaza (BB)
3,750,000
3,750,000
3,750,000
4,500,000
3,750,000
ارزی
850دلار
510دلار
510دلار
ندارد
450دلار
Riviera hotel(بیروت)هتل Riviera hotel   (TOP)(BB)
3,750,000
3,750,000
3,750,000
4,500,000
3,750,000
ارزی
870دلار
550دلار
550دلار
ندارد
470دلار
Lancaster plaza(بیروت)هتل Lancaster plaza (BB)
3,750,000
3,750,000
3,750,000
4,500,000
3,750,000
ارزی
1180دلار
730دلار
730دلار
ندارد
680دلار
MOvenpick(بیروت)هتل MOvenpick (BB)
3,750,000
3,750,000
3,750,000
4,500,000
3,750,000
ارزی
1450دلار
900دلار
900دلار
ندارد
820دلار
Kempinski(بیروت)هتل Kempinski   (TOP)(BB)
3,750,000
3,750,000
3,750,000
4,500,000
3,750,000
ارزی
1650دلار
950دلار
950دلار
ندارد
890دلار
Le royal(بیروت)هتل Le royal   ((lux))(BB)
3,750,000
3,750,000
3,750,000
4,500,000
3,750,000
ارزی
1750دلار
1000دلار
1000دلار
ندارد
940دلار
Intercontinantal(بیروت)هتل Intercontinantal   ((lux))(BB)
3,750,000
3,750,000
3,750,000
4,500,000
3,750,000
ارزی
1800دلار
1050دلار
1050دلار
ندارد
990دلار
هتل قیمت به تومان

legend(بیروت)هتل legend (BB)

یک تخته 3,750,000
دو تخته 3,750,000
نفر سوم 3,750,000
کودک 6-2 4,500,000
کودک 12-6 3,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 425دلار
دو تخته 250دلار
نفر سوم 250 دلار
کودک 6-2 ندارد
کودک 12-6 180دلار

Parisian(بیروت)هتل Parisian (BB)

یک تخته 3,750,000
دو تخته 3,750,000
نفر سوم 3,750,000
کودک 6-2 4,500,000
کودک 12-6 3,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 610دلار
دو تخته 360دلار
نفر سوم 360دلار
کودک 6-2 ندارد
کودک 12-6 310دلار

Gems beirut(بیروت)هتل Gems beirut (BB)

یک تخته 3,750,000
دو تخته 3,750,000
نفر سوم 3,750,000
کودک 6-2 4,500,000
کودک 12-6 3,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 620دلار
دو تخته 370دلار
نفر سوم 370دلار
کودک 6-2 ندارد
کودک 12-6 320دلار

Elite duroy(بیروت)هتل Elite duroy   (TOP)(BB)

یک تخته 3,750,000
دو تخته 3,750,000
نفر سوم 3,750,000
کودک 6-2 4,500,000
کودک 12-6 3,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 670دلار
دو تخته 430دلار
نفر سوم 430دلار
کودک 6-2 ندارد
کودک 12-6 380دلار

Arjaan rotana(بیروت)هتل Arjaan rotana   (TOP)(BB)

یک تخته 3,750,000
دو تخته 3,750,000
نفر سوم 3,750,000
کودک 6-2 4,500,000
کودک 12-6 3,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 840دلار
دو تخته 500دلار
نفر سوم 500دلار
کودک 6-2 ندارد
کودک 12-6 440دلار

Ramada plaza(بیروت)هتل Ramada plaza (BB)

یک تخته 3,750,000
دو تخته 3,750,000
نفر سوم 3,750,000
کودک 6-2 4,500,000
کودک 12-6 3,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 850دلار
دو تخته 510دلار
نفر سوم 510دلار
کودک 6-2 ندارد
کودک 12-6 450دلار

Riviera hotel(بیروت)هتل Riviera hotel   (TOP)(BB)

یک تخته 3,750,000
دو تخته 3,750,000
نفر سوم 3,750,000
کودک 6-2 4,500,000
کودک 12-6 3,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 870دلار
دو تخته 550دلار
نفر سوم 550دلار
کودک 6-2 ندارد
کودک 12-6 470دلار

Lancaster plaza(بیروت)هتل Lancaster plaza (BB)

یک تخته 3,750,000
دو تخته 3,750,000
نفر سوم 3,750,000
کودک 6-2 4,500,000
کودک 12-6 3,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 1180دلار
دو تخته 730دلار
نفر سوم 730دلار
کودک 6-2 ندارد
کودک 12-6 680دلار

MOvenpick(بیروت)هتل MOvenpick (BB)

یک تخته 3,750,000
دو تخته 3,750,000
نفر سوم 3,750,000
کودک 6-2 4,500,000
کودک 12-6 3,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 1450دلار
دو تخته 900دلار
نفر سوم 900دلار
کودک 6-2 ندارد
کودک 12-6 820دلار

Kempinski(بیروت)هتل Kempinski   (TOP)(BB)

یک تخته 3,750,000
دو تخته 3,750,000
نفر سوم 3,750,000
کودک 6-2 4,500,000
کودک 12-6 3,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 1650دلار
دو تخته 950دلار
نفر سوم 950دلار
کودک 6-2 ندارد
کودک 12-6 890دلار

Le royal(بیروت)هتل Le royal   ((lux))(BB)

یک تخته 3,750,000
دو تخته 3,750,000
نفر سوم 3,750,000
کودک 6-2 4,500,000
کودک 12-6 3,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 1750دلار
دو تخته 1000دلار
نفر سوم 1000دلار
کودک 6-2 ندارد
کودک 12-6 940دلار

Intercontinantal(بیروت)هتل Intercontinantal   ((lux))(BB)

یک تخته 3,750,000
دو تخته 3,750,000
نفر سوم 3,750,000
کودک 6-2 4,500,000
کودک 12-6 3,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 1800دلار
دو تخته 1050دلار
نفر سوم 1050دلار
کودک 6-2 ندارد
کودک 12-6 990دلار
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

تاریخ های رفت:27 و29 اسفند،5و7 فروردین

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*